دوستان عزیزم

باگ فروت بسته شده و قابل استفاده نیست!

شاید بعدا تونستیم باگی رو برای نکتار اضافه کنیم

هر چند واقعا وقتی برای چک باگ نیست!

اما قطعا در آینده ای نزدیک بر می گردیم!